Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Oecumene

Het zoeken naar eenheid onder christenen is eerst en vooral een verlangen dat levend gehouden en een gebed dat gevoed moet worden. Het is een zoektocht met de ogen gericht op Jezus, die zijn leven gaf opdat er één kudde met één Herder zou zijn (Joh 10,16) en die bad 'dat allen één zijn' (Joh 17,21).
Bij velen groeit het besef dat de oecumene haar elan en haar hoop dreigt te verliezen of te verzanden in menselijke beperktheid, als zij niet teruggaat naar haar wortels.

Kardinaal Walter Kasper, Een handboek voor de spirituele oecumene, Utrecht 2006.

Katholieke Vereniging voor Oecumene: Klik hier.
Raad van Kerken in Nederland Klik hier.

terug naar boven

Gemeenschappelijke welkomstfolder van de R.K. Geloofsgemeenschap O.L.V. Tenhemelopneming en de Protestantse Gemeente Klarenbeek.

kerkenfolder 2017 hier.

terug naar boven

De R.K. Geloofgemeenschap O.L. Vrouw Tenhemelopneming en de Protestantse Gemeente Klarenbeek houden regelmatig contact en organiseren gezamenlijke activiteiten via de Oecumenische stuurgroep.

Oecumenische stuurgroep
Gezamenlijke activiteiten worden gepland en gecordineerd vanuit de Stuurgroep Oecumene. Deze is opgericht op 24 november 1994.

Leden van deze stuurgroep zijn: ds. Y.E. van Neck Pors, pastor I. Kantoci, mevr. G.H.M. Jansen Verwaijen.

De doelstellingen luiden:
vanuit de wetenschap één in Christus te zijn uitgaande van de eigen tradities in de overtuiging, dat wat ons bindt meer is dan wat ons scheidt;
onderzoeken op welke kerkelijke en maatschappelijke terreinen we als beide geloofsgemeenschappen elkaar kunnen verrijken en elkaar tot steun kunnen zijn;
initiatieven ontwikkelen om te komen tot samenwerking die beide geloofsgemeenschappen versterken en de eenheid/broederschap in ons dorp bevorderen.

Gebeds- en Erediensten
Ker(k)misviering
Kerstsamenzang
2 oecumenische gebedsvieringen
1 variabele viering
Wereldgebedsdag
gezamenlijke vastenmaaltijd

Beide plaatselijke kerken werken van harte mee aan een kerkelijke bevestiging en inzegening van een huwelijk van twee mensen die tot de verschillende kerken behoren. Kerkenraad en locatieraad/pastoraatsgroep hebben daartoe goede afspraken gemaakt.


terug naar boven

P.K.N., Klarenbeek

Woudweg 121, 7381 BB Klarenbeek,

Inl.: mw. B. van Veelen-Menkveld
Veldweg 50
7381 AT Klarenbeek
tel. 055 - 3011451.

ds. Y.E. Neck-Pors, Woudweg 123
7381 BB Klarenbeek
tel. 055 - 3012550.

Internetadres: www.protestantsegemeenteklarenbeek.nl

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie