Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Stichting van de Parochie

Bij akte van 9 december 1846 heeft Zijne Excellentie Vincentius Ferrieri, Internuntius en vice-supervisor van de Hollandse Missie, Bussloo als onafhankelijke statie opgericht en ze gescheiden van Duistervoorde met aanwijzing der grenzen. In april 1847 besloot Baron van Wijnbergen "eene kerk met meubelen en toebehoren, eene begraafplaats, eene Pastorij, benevens de gronden waarop de zelve staan, een en ander gelegen aan den Straatweg onder Voorst, in de buurtschap Gietel, aan de Roomsch Katholijke Gemeente van Bussloo te Voorst te schenken".

In de akte van schenking wordt nog vermeld, dat het kerkbestuur de schenking kon aanvaarden "krachtens de daartoe verleende magtiging bij Koninklijk Besluit van den zevenden april achttien honderd zeven en veertig, numero 88".

Toen de voornemens tot overdracht waren goedgekeurd kon ook worden overgegaan tot de benoeming van een pastoor en een kerkbestuur. Zo besloot Mgr. Ferrieri op 22 april 1847 als eerste pastoor Albertus Heijdendaal te benoemen. Op 5 mei J 847 deed hij zijn intrede in de parochie. Met deze intrede was de verzelfstandiging van de, toen nog Statie van Bussloo geheten, Parochie een feit.

Naast pastoor Heijendaal zaten toen Gerrit Jan Belt, bakker, wonende te Wilp en Gradus Zuijthoff, landbouwer, wonende te Voorst, in het kerkbestuur.

Omdat de Parochie op 5 mei 1847 officieel rechtspersoon was geworden, kon men op 22 november 1848 de akte van overdracht tekenen.

Zo kwam de Parochie van St. Martinus Bussloo tot stand.

terug naar boven

St. Martinuskerk Bussloo


De tekening is van de hand van J.B.

terug naar boven

Decreet tot ontrekking aan de goddelijke eredienst van de R.-K. Heilige Martinuskerk te Bussloo, 19 april 2018De Aartsbisschop heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van H. Martinuskerk te Bussloo.

De integrale tekst kunt u downloaden hier.

terug naar boven

Onttrekking aan de eredienst Sint Martinuskerk 2 juni 2018

Op 2 juni, een week na het mooie weekend van Voorst (en kerk) 200 jaar was dan het moment: de onttrekking aan de eredienst en de sleuteloverdracht van de Sint Martinuskerk.
Met gemengde gevoelens naar de kerk om er een mooie slotviering van maken en te weten dat dit de laatste keer zal zijn. Heus er zullen zeker andere mooie momenten komen en het leven gaat door, maar op dat moment voelde het wel erg vreemd. Er waren mensen juist wel gekomen, anderen juist niet. Een ieder onder-gaat dit op zijn eigen manier. En dat dat er allemaal in deze viering mocht zijn maakte het een indrukwekkende dienst. Terugkijken op 200 jaar Rooms Bussloos leven doet een ieder op zijn eigen manier met de ervaringen uit het leven en het leven van je ouders, grootouders maar ook kinderen en kleinkinderen. Wat was het fijn om met zovelen bij elkaar te zijn en het te mogen delen!

Vooruitblik

Het mooie van een terugblik is dat je ook een vooruit blik hebt. Hoe gaat het verder? Voor de eucharistieviering kunnen we terecht bij de andere kerken in onze parochie. Wat gaat de geloofsgemeenschap van Bussloo dan verder doen?
Vanuit de pastoraatsgroep zullen Ria ter Riele en Esther Simons zich blijven inzetten voor de gemeenschap van Bussloo.
Een aantal keren per jaar zal er een gebedsviering gehouden worden, we blijven denken aan onze zieken en ouderen en ook dragen we de zorg voor het kerkhof.
We hopen dat we ook samen met de nieuwe eigenaar en de Stichting Sint Martinuskerk Bussloo kunnen werken aan het behoud van de kerk en het werken in en bouwen aan de Busslose geloofsgemeenschap (waar Wilp, Voorst en Posterenk ook toebehoord).
De komende tijd zal dat meer vorm gaan krijgen.
Ook zouden we het fijn vinden als er mensen zijn die het kerkarchief willen digitaliseren en willen vastleggen.
Bij het opruimen van het parochiecen- trum is veel documentatie gevonden van nu tot heel lang geleden.
We willen het graag vast leggen voor de toekomst en behouden.
U kunt zich hiervoor melden bij Ria ter Riele en Esther Simons.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie