Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Kerkbalans

Kerkbalans 2019

Kerkbalans is de actie voor de geldwerving ten
behoeve van de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Komende week zal weer de bekende enveloppe bij u worden bezorgd. Indien er een machtigingsformulier is bijgesloten, vul deze dan volledig in en onderteken het formulier. Doe het machtigingsformulier in de retourenveloppe en zet deze klaar om weer aan de kerkbalansloper mee te geven.
Hartelijk dank voor uw toegezegde bijdrage en medewerking.

Ton van Gurp,
Commissie KerkbalansUw bijdrage kunt u onder vermelding van 'Kerkbalans St. Martinus Duistervoorde' storten op de rekening van de geloofsgemeenschap:

Rabobank NR: NL22 RABO 0111 0470 05

terug naar boven

Kerkbalans 2019

Alles van waarde is weerloos. Juist dat wat met geld niet te koop is, kan zo belangrijk zijn in het leven van alle dag. Denk aan vriendschap, geborgenheid, troost, inspiratie, ontmoeting, geloof, liefde en geluk. Al deze waarden maken het leven zo mooi.

En juist deze waarden worden binnen een geloofsgemeenschap gedragen en uitgedragen, ook binnen de geloofsgemeenschappen van de parochie Franciscus en Clara.

Voor ons is een parochie, een geloofsgemeenschap, een plek waar we proberen de blijde boodschap van Jezus handen en voeten te geven en daardoor ook een plek waar je mag ervaren dat God zelf werkzaam is in mensen. Zo zijn we tot gemeenschap geroepen. Als gelovige ben je niet zozeer lid van de geloofsgemeenschap, maar veel meer broeders en zusters van een grote Familie, waarvan God onze hemelse Vader is.

Geloven in God, en leven naar de Geest van Jezus, je doet dat niet alleen, maar altijd in verbinding met de ander en de Ander met een hoofdletter.

Als gelovigen hebben we iets heel moois en waardevols in handen, maar het is ook kwetsbaar. De boodschap van Jezus, dat God liefde is, dat jij, dat u door Hem ten diepste bent gewild. Die boodschap kost niets! Maar in onze wereld kost het wel veel om die Boodschap van Jezus gaande te houden, het door te geven aan jong en oud en aan de generaties na ons. Het kost inspanning en ja, het kost ook geld.

Kerkbalans, daar geef je voor!

Zo is uw bijdrage hard nodig voor het onderhoud van onze kerk en begraafplaats, om ervoor te zorgen dat de pastores hun werk kunnen blijven doen en onze vrijwilligers ondersteund worden. Als we allemaal een steentje bijdragen dan houden wij samen onze parochie, onze geloofsgemeenschap, in stand, dat is ook onze waarde!

Met hartelijke groet,

het pastoraal team
pastor Ivan Kantoci
pastor Wim Vroom
pastor Sebastian
pastoor Hans Hermens

terug naar boven

Kerkbalans 2019

Aan de parochianen van de locatie H. Martinus te Duistervoorde

Geachte parochiaan,

Hartelijk dank dat u de parochie HH. Franciscus en Clara steunt met uw betrokkenheid én uw financiële bijdrage. Dankzij u is en blijft onze kerk een plek van betekenis voor onze omgeving. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Ons kerkgebouw is een oriëntatiepunt voor ons dorp. Met uw financiële bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk.
Doet u weer mee?

Van betekenis zijn
Ook voor het komend jaar willen we van betekenis zijn. Als we met elkaar voldoende opbrengen, kunnen we dit jaar extra aandacht geven aan het project Kind en Kerk, onze jonge gezinnen en ouderen, voortzetting van het pastoraal werk en de uitvoering van het nodige onderhoud aan ons kerkgebouw.

Afgelopen jaar hebben wij de zinken dakgoten moeten laten vervangen. Tijdens de uitvoering werden wij geconfronteerd met extra kosten omdat op enkele plaatsen geen voetlood bij de aansluitingen van het dak met opgaande muren waren aangebracht. Dit jaar willen we schilderwerk aan de luiken in de toren en herstel voegwerk aan de torenromp laten uitvoeren.

Sommige mensen vragen ons wat een logisch bedrag is om te geven.
>b>Geef voor je kerk! Dat is het motto van de actie Kerkbalans. Een motto, waarvan wij bij elk woord wel wat kunnen zeggen. Hoe vanzelfsprekend is het voor u/jou om elk jaar weer te geven? En hoeveel dan? Praat u daar wel eens over met andere kerkgangers? Of met uw levenspartner of uw kinderen?

Omdat u lid bent van de katholieke geloofsgemeenschap, durven wij u een bijdrage te vragen van € 1,00 per week of te wel € 52,00 per jaar. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan! Vul het toezeggingsformulier vandaag nog volledig in en maak het ons en u gemakkelijk om uw toezegging te doen tot wederopzegging.

Wij laten de keus graag aan u: elk bedrag, groot of klein, is van harte welkom. Dankzij uw gift blijft de Martinuskerk een plek van betekenis en verbinding.

Wat doet onze kerk voor u?
Onze parochie viert met u mee, deelt in uw verdriet, bidt met en voor u, denkt mee, zoekt naar nieuwe wegen om geloof te delen. Zo zijn wij bezig met het project Kind en Kerk.

Actie ingeluid.
Afgelopen zaterdag om 13.00 uur hebben wij deelgenomen aan de start van de landelijke kerkbalans-actie. Met het inluidmoment werden alle betrokkenen enthousiast gemaakt over wat de kerk kan betekenen. Niet alleen voor de parochianen maar ook voor de buurt en wijk.
Een grote groep vrijwilligers staat ieder jaar klaar om Actie Kerkbalans weer goed te doen verlopen. Het parochiebestuur is deze vrijwilligers onverminderd dankbaar voor hun inzet!

Bijdrage Helaas heeft de parochie ook een tekort in 2019. De opbrengst kerkbijdragen van de parochie HH. Franciscus en Clara parochie bedroeg in 2017 € 203.595. Begroot voor 2018 € 187.000 en ook voor 2019 hebben wij hoopvol € 187.000. opgenomen in onze begroting. Voor Twello ligt de begroting 6% lager dan de opbrengst in jaar 2017. Wij hopen dat we met uw bijdrage het geraamde bedrag mogen ontvangen.

Een contante bijdrage is ook van harte welkom (wel graag even aangeven op bijgevoegde machtigingsformulier).

Mocht uw enveloppe niet opgehaald worden, dan vragen wij u vriendelijk deze enveloppe even in de brievenbus van de pastorie te doen.

Heeft Kerkbalans fiscale voordelen?
Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar.

Er is ook een folder beschikbaar om u te informeren over de mogelijkheden van nalaten aan de Kerk.

Heeft u belangstelling om uw kerkbijdrage in de vorm van een periodieke schenking te doen of wilt u de folder ontvangen over nalaten aan uw kerk, neem dan contact op met de penningmeester (telefoon 0571-275720 of e-mail a.vangurp@chello.nl).

Wij danken u heel hartelijk voor uw tijd.
In alle vrijheid en bescheidenheid vragen wij u om ruimhartig te geven!

Met vriendelijke groet,

Ton van Gurp, penningmeester locatie en coördinator Kerkbalans-actie

terug naar boven

Machtigingskaart


Ja, ondergetekende zegt een totaal kerkbijdrage toe van € ………,00.
Voor de betaling hiervan s.v.p. uw keuze A, B,C of D aankruisen in: □

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Maak het uzelf en het locatiebestuur (de kerkbalansloper behoeft niet
meer bij u jaarlijks het toezeggingsformulier op te halen) gemakkelijk
door uw bijdrage automatisch tot wederopzegging te laten incasseren
of dat u jaarlijks zelf het toegezegde bedrag overmaakt.

□ KEUZE A

Ik machtig de locatie H. Martinus Duistervoorde te Twello van de HH. Franciscus en Clara parochie om bovengenoemd toegezegd bedrag tot wederopzegging*/eenmalig* van mijn IBAN rekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ af te schrijven op de hieronder aangegeven wijze:

O jaarlijks (januari) O in maandelijkse termijnen
O per kwartaal O per halfjaar

SEPA-machtiging: u geeft door ondertekening van dit formulier toestemming aan
H. Martinus Duistervoorde om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag rond de 28ste van de maand van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans.

□ KEUZE B
Ik draag zelf zorg om de komende jaren* / alleen in 2019* voor overmaking van toegezegd bedrag ineens*/per maand*/per kwartaal* van mijn IBAN rekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□ KEUZE C
Ik steun Kerkbalans met een contante bijdrage. Het bedrag heb ik tezamen met dit volledig ingevulde formulier in de bijgesloten enveloppe gedaan.

□ KEUZE D
Ik kan dit jaar niet financieel bijdragen aan kerkbalans, maar wil wel betrokken
blijven.

Datum: . . . januari 2019 Handtekening:

terug naar boven

Belang van de actie Kerkbalans

In de bovenstaande tabel zijn de opbrengsten en kosten, zonder incidenten zoals verkoop van onroerend goed, van onze parochie weergegeven. Hieruit blijkt dat net als voorgaande jaren, de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Ook blijkt hieruit dat de grootste opbrengst voor onze parochie uit de actie Kerkbalans komt. Uw kerkbijdrage is dus van levensbelang voor onze geloofsgemeenschap.

De laatste jaren is door incidentele opbrengsten zoals verkoop van onroerend goed en het mogen ontvangen van enkele erfenissen, het vermogen van de kerk in stand gebleven.
Terwijl de verkoop van onroerend goed zich langzaam begint te vertalen in de afname van kosten, blijven we de komende jaren werken aan het meer in balans brengen van opbrengsten en kosten.

Duidelijk is dat we het zonder uw steun niet kunnen doen. Uw bijdrages, onder andere via de actie kerkbalans, zijn voor ons als geloofsgemeenschap onmisbaar.
Namens het parochiebestuur van de HH Franciscus en Clara Parochie, beveel ik dan ook de actie Kerkbalans 2019 van harte aan u aan.

December 2018

Eric Krukkert
Penningmeester parochie.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie