Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Kerkbalans

Kerkbalans 2021

Kerkbalans is de actie voor de geldwerving ten
behoeve van de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Plaatselijke informatie

Landelijke informatie

Komende week zal weer de bekende enveloppe bij u worden bezorgd. Indien er een machtigingsformulier is bijgesloten, vul deze dan volledig in en onderteken het formulier. Doe het machtigingsformulier in de retourenveloppe en zet deze klaar om weer aan de kerkbalansloper mee te geven.
Hartelijk dank voor uw toegezegde bijdrage en medewerking.

Ton van Gurp,
Commissie KerkbalansUw bijdrage kunt u onder vermelding van 'Kerkbalans St. Martinus Duistervoorde' storten op de rekening van de geloofsgemeenschap:

Rabobank NR: NL22 RABO 0111 0470 05

terug naar boven

Machtigingskaart


Ja, ondergetekende zegt een totaal kerkbijdrage toe van € ………,00.
Voor de betaling hiervan s.v.p. uw keuze A, B,C of D aankruisen in: □

* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Maak het uzelf en het locatiebestuur (de kerkbalansloper behoeft niet
meer bij u jaarlijks het toezeggingsformulier op te halen) gemakkelijk
door uw bijdrage automatisch tot wederopzegging te laten incasseren
of dat u jaarlijks zelf het toegezegde bedrag overmaakt.

□ KEUZE A

Ik machtig de locatie H. Martinus Duistervoorde te Twello van de HH. Franciscus en Clara parochie om bovengenoemd toegezegd bedrag tot wederopzegging*/eenmalig* van mijn IBAN rekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ af te schrijven op de hieronder aangegeven wijze:

O jaarlijks (januari) O in maandelijkse termijnen
O per kwartaal O per halfjaar

SEPA-machtiging: u geeft door ondertekening van dit formulier toestemming aan
H. Martinus Duistervoorde om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag rond de 28ste van de maand van uw rekening af te schrijven wegens Kerkbalans.

□ KEUZE B
Ik draag zelf zorg om de komende jaren* / alleen in 2020* voor overmaking van toegezegd bedrag ineens*/per maand*/per kwartaal* van mijn IBAN rekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□ KEUZE C
Ik steun Kerkbalans met een contante bijdrage. Het bedrag heb ik tezamen met dit volledig ingevulde formulier in de bijgesloten enveloppe gedaan.

□ KEUZE D
Ik kan dit jaar niet financieel bijdragen aan kerkbalans, maar wil wel betrokken
blijven.

Datum: . . . januari 2021 Handtekening:

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie