Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


Oecumene

Het zoeken naar eenheid onder christenen is eerst en vooral een verlangen dat levend gehouden en een gebed dat gevoed moet worden. Het is een zoektocht met de ogen gericht op Jezus, die zijn leven gaf opdat er één kudde met één Herder zou zijn (Joh 10,16) en die bad 'dat allen één zijn' (Joh 17,21).
Bij velen groeit het besef dat de oecumene haar elan en haar hoop dreigt te verliezen of te verzanden in menselijke beperktheid, als zij niet teruggaat naar haar wortels.

Kardinaal Walter Kasper, Een handboek voor de spirituele oecumene, Utrecht 2006.

Katholieke Vereniging voor Oecumene: Klik hier.
Raad van Kerken in Nederland Klik hier.

terug naar boven

Dit is ook kerk zijn.

In de geloofsgemeenschap van de Sint Martinuskerk in Epe hebben twee groepen van ieder tien parochianen op een heel bijzondere manier Kerk-zijn gevierd. Een viertal avonden in cessies van twee uur hebben zij op eigen wijze hun beleving van God, geloof, kerk en eigen ontwikkeling besproken. Alle vier avonden werden onder de bezielende leiding van pastor Dorothea Brylak gehouden. Alle avonden telkens weer met een behoorlijke diepgang en soms een intens diepe persoonlijke lading. Als opening en sluiting van de onderwerpen die besproken werden, werd er een gedicht, lied of gebed, ge-bruikt die de overwegingen nog meer dimensie gaven.

'Grond van Leven'
Met onze voeten op de grond komen we samen op verhaal. Het werd een groot verhaal, dat niet meer weg te denken valt bij de deelnemers. Het leven gaat gewoon door, maar toch heeft het geloof bij alle aanwezigen meer res-pect en diepgang gekregen. Hoe ieder op eigen wijze het geloof in God, de kerk en zijn eigen mens-zijn in God 'ondergaat en ervaart'.Ook hoe hij de kerk en zijn eigen mens beleeft en er inhoud aan geeft was een verrassing. Er was een grote diversiteit van meningen en opvattingen en al die verschillen mogen er vandaag de dag gelukkig zijn. Dat de katholieke kerk van symbolen gebruikt maakt wisten we allemaal. Voor de een blijkt het een hulpmiddel te zijn om het geloof te beleven voor de ander is het soms niet nodig.
"de eerste avond"
Twee avonden sprongen er bijzonder uit. Dat waren de eerste en de laatste bijeenkomst. De eerste avond stond in het teken van ieders geboortegrond. Hoe je opgegroeid bent en wat je van thuis het meest is bij gebleven. De ge-loofsgemeenschap van Epe is vrij uniek in haar samenstelling. Uit alle stre-ken van het land zijn de parochianen afkomstig. Ontmoeten elkaar bij de dienst, tijdens het koffiedrinken, in een koor of andere kerkelijke activiteit. Ze weten, zo bleek telkens weer, heel weinig van elkaars afkomst. We kijken elkaar aan, groeten elkaar, maar zijn oppervlakkig in onze contacten. We zijn in die vier avonden samen op verhaal gekomen en hebben elkaar beter leren kennen. Deze eerste avond werd duidelijk wat een kerkgemeenschap voor mensen kan betekenen. De kerk heeft duidelijk een diaconale sociale taak. Kerk-zijn verbindt , Kerk-zijn steunt, Kerk-zijn is veel meer dan kerk-gang. Verrassingen waren er alom. (Dat moeder in het verleden de belang-rijkste rol in de ontwikkeling had en vader hard werkte. Nu ligt dat anders. Nu kan men minder over de opvoedkundige rol van moeder spreken dan van vader. Ze hebben nu beiden deze taak opgepakt.) Dat de kerk in het verleden belangrijk werd gevonden sprong er sterk uit. De kerk nu is wat op de achter-grond gekomen, maar het geloof is er nog wel.
"De vierde avond"
De 4e en laatste avond stond in het teken van het onszelf herkennen in het verhaal van Mozes en zijn volk. Hoe past dat vandaag de dag in ons eigen leven. Wie was en is God voor ons? Zouden we hem een naam kunnen ge-ven?

De avond zat vol emotie en belevenis. Zoals eerder werd opgemerkt, kwam hier nog sterker naar voren hoe oppervlakkig wij vaak met elkaar bezig zijn. Dat vreugde en verdriet samen gaan en dat er altijd hoop en verwachting is na moeilijke tijding. Dat het gebed en het geloof in God extra kracht geeft om het juiste spoor weer te vinden. Ook dat God zich op bijzondere momenten kenbaar maakt. Dat kan overal zijn. Thuis, in een kerk, stad of dorp, bij een bijeenkomst of gebeurtenis. God is letterlijk alom aanwezig. Hij overvalt je en laat je ontroeren.

God zelf blijft een mysterie. We kunnen hem geen naam geven. Maar toch is hij/zij/het er.
De een noemt U Heer, de ander Abba, of 'gewoon' God. Ieder kan en mag dit op eigen manier doen. Is God het universum of misschien nog groter? Dat er iets is, moet zijn, werd algemeen aangenomen. Dat hij een menselijke figuur heeft gezonden, Jezus Christus, maakt het ons makkelijker om bij God te komen.
De Katholieke kerk heeft hier haar basis gevonden, Jezus Christus , mens en zoon van God.
Alle deelnemers van deze avonden in Epe raden de andere geloofsgemeen-schappen van de HH. Franciscus en Clara Parochie aan, om ook eens op deze manier Kerk-zijn te vieren.

J. van der Sloot

terug naar boven

Weet u hoe Oecumene ontstaat?
'Oecumene wordt geboren als je de ander ontmoet'.

Binnen de Raad van Kerken Epe hebben wij de werkgroep 'Maatschappelijke Activiteite'. Deze werkgroep zorgt ervoor dat mensen elkaar daadwerkelijk kunnen ontmoeten. Hiervoor worden per jaar enkele oecumenische thema avonden georganiseerd door de Raad van Kerken. Het doel is om samen in vertrouwen en met respect juist die andere mens te ontmoeten. Al een aantal jaren wordt hieraan actief deelgenomen door mensen uit Epe met verschillende achtergronden. Oecumene leeft op verschillende manieren in onze samenleving; het brengt mensen bij elkaar.

Oecumene komt van het woord 'oikos' ( = huis), waarmee eigenlijk het huiselijk samenleven wordt bedoeld. Het gaat ook om het zoeken naar de waarheid, over kerkelijke grenzen en religies heen, waarbij wij de waarheid vinden in de persoon van Jezus Christus, aldus een uitspraak onlangs van prof. dr. Antoine Bodar.

Oecumene brengt mensen bij elkaar, waardoor o.a. begrip, samenwerking en dienstbaarheid voor elkaar ontstaat. Het gaat niet alleen om gesprekken tussen gelovigen, maar ook om gesprekken met mensen van andere culturen. Ook in Epe komen wij als kerken daarmee in aanraking, met name onze komende generaties. De Raad van kerken nodigt u dan ook van harte uit, om dit missionaire werk te steunen door deel te nemen aan deze thema avonden!

Tot slot zoeken wij nog een vrijwilliger binnen ons team (vijf mensen), om mee te helpen met het organiseren en begeleiden van deze thema avonden, Hebt u hiervoor belangstelling of hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de voorzitter van de werkgroep, Netty Jonker (tel. 613756).

Graag tot ziens tijdens de ontmoetingen!

Anne Zweers

terug naar boven

De Grote kerk Epe

Predikanten:
ds. S. Zitman
Stationsstraat 33
8161 CP Epe
tel. 0578 - 621540.

Ds. L.A. van Ketel
Populierenlaan 9
8162 CV Epe
tel. 0578 - 627317.

Kerkelijk bureau:
H. Veenbergen
Ledderweg 17
8161 SZ Epe
tel. 0578 - 629860.


terug naar boven

De Goede Herderkerk Epe


Website:De Goede Herderkerk Epe
terug naar boven

Sionskerk EpeWebsite:Sionskerk Epe
terug naar boven

Regenboogkerk Epe


Website:Regenboogkerk

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie