Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Afscheid van pastoraal werker drs. Ivan KantociDe parochianen, het parochiebestuur en het pastoraal team van de parochies HH. Franciscus en Clara en Emmaus parochie namen tijdens de eucharistievieringen op zaterdag 12 en zondag 13 september in de H. Martinuskerk te Duistervoorde/Twello afscheid van pastoraal werker drs. Ivan Kantoci. Hij is op 17 september met pensioen gegaan.

Klik hier voor de foto’s van het afscheid.

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

Rechtstreekse uitzending via internet vanuit H. Martinuskerk Duistervoorde -TwelloVanaf zaterdag 5 september is het mogelijk rechtstreekse uitzendingen of uitzendingen die plaatsgevonden hebben in de Heilige Martinuskerk Duistervoorde Twello te volgen via internet. In het menu aan de linker kant aanklikken KERK.TV uit Twello.

terug naar boven

Vanaf 2021 samen verder als Sint FranciscusparochieBegin 2021 zullen de Emmaüsparochie en de Franciscus en Clara parochie, samen een nieuwe parochie vormen. Deze nieuwe parochie zal ook een nieuwe naam krijgen. In het najaar van 2019 hebben we met de pastoraatsgroepen uit alle geloofsgemeenschappen gekeken naar een naam voor de nieuwe Parochie. Uit de ontmoeting met de pastoraatsgroepen ontstond en klein lijstje van namen. Uit die paar namen hebben we als pastoraalteam een keuze gemaakt. Bij de gekozen naam hebben we, als pastoraalteam geprobeerd de naam zoveel mogelijk aan te passen aan de spiritualiteit waarin we trachten te werken, daarbij ook gelet op de speerpunten die wij als parochie hebben:

1. Kind en Kerk. In Kind en Kerk proberen we het geloof voor de jongsten en tieners zo beeldend mogelijk tot uitdrukking te brengen. Ook in het verhalenproject Godly Play en het voorbereiden van de kinderen op de initiatie Sacramenten.
In enkele kerken van de Franciscus en Clara parochie wordt speciale aandacht besteed aan het bouwen van een kerststal, die door veel parochianen elk jaar trouw wordt bezocht.
Kind en Kerk proberen we verder uit te breiden vanuit het idee dat wij allen leerling van Christus zijn en de opdracht hebben elkaar tot Zijn leerling te maken. Om in en door Zijn Geest als gelovige te blijven groeien.

2. Zorg en aandacht voor de kwetsbare mens wordt o.a. zichtbaar in de Kledingbank, in de Franciscustafel en verdere diaconale activiteiten, doordrongen van het besef dat wij allen broeders en zusters zijn. Mede vanuit de zorg en aandacht voor de gehele Schepping. Dit alles verbonden met Christus zelf, door gebed, Schrift en Sacrament.

Nadenkend over de spiritualiteit waarin wij als parochie, als gelovige mensen, ons geloof in Christus willen uitdrukken, is Franciscus van Assisi voor ons een inspirerend voorbeeld. In zijn eenvoud, in de aandacht en zorg voor de gehele Schepping.
Vanuit deze spiritualiteit hopen we dat ons geloof daarin vrucht draagt, ter verheerlijking van God, onze hemelse Vader.
In feite proberen we al jaren vanuit deze spiritualiteit vorm te geven aan ons pastoraat.

Kardinaal Eijk heeft de naam Sint Franciscus toegekend aan de nieuwe parochie. In 2021 zullen we dan samen verder gaan als de Sint Franciscusparochie.

We bidden om Gods zegen voor onze nieuwe parochie; Sint Franciscus. Dat we met elkaar mogen groeien in geloof en vertrouwen om zo te blijven bouwen aan het koninkrijk van God in onze streken.

Hartelijke groet,
Mede namens het pastoraal team
pastoor Hans Hermens

terug naar boven

Adrianus kardinaal Simonis overledenOp 2 september is overleden Adrianus Johannes kardinaal Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal Simonis is 88 jaar geworden. Hij woonde na zijn emeritaat enige tijd in het Brabantse Nieuwkuijk, in Mariapoli Mariënkroon van de Focolarebeweging. De laatste jaren woonde hij in een zorgcentrum in Voorhout.

Kardinaal Eijk, opvolger van kardinaal Simonis als aartsbisschop van Utrecht, heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van zijn voorganger. Volgens kardinaal Eijk verliest de Kerk iemand “met een groot pastoraal hart.” Kardinaal Simonis begon als aartsbisschop in een moeilijke tijd, waarin de polarisatie in Nederland zeer sterk was. “Dat heeft hem er niet van weerhouden zijn wapenspreuk, ‘Opdat zij U kennen’, in de afgelopen decennia op vele wijzen gestalte te geven,” aldus kardinaal Eijk.

Kardinaal Simonis maakte zich grote zorgen over de toekomst van de Kerk in Nederland, zorgen die hij in gesprekken en interviews met grote regelmaat uitte. In zijn boeken toonde kardinaal Simonis een beschouwende natuur, die onder meer aan bod kwam in Op de adem van het leven – gedachten over het Onze Vader uit 1997. Tien jaar later verscheen bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterschap Een hart om te denken, waarin hij zich tegenover dichter Hans Bouma uitsprak over diverse theologische, kerkelijke, ethische en culturele thema’s.
De emeritus aartsbisschop van Utrecht vierde op uitnodiging van kardinaal Eijk op 18 juni 2017 (Sacramentsdag) zijn 60-jarig priesterjubileum in Utrecht. Na een H. Mis in de St. Catharinakathedraal met de jubilaris als hoofdcelebrant volgde een drukbezochte receptie in het nabijgelegen Academiegebouw.

Over het vooruitzicht van de dood was kardinaal Simonis eerlijk: hij keek niet uit naar “het nauwe poortje dat ons straks allen te wachten staat. Het paradijs ligt daar achter, maar we moeten wel eerst alleen het avontuur aan.” Adrianus kardinaal Simonis werd op 26 november 1931 geboren in Lisse. Op 15 juni 1957 ontving hij het sacrament van de priesterwijding. Op 30 december 1970 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Rotterdam, de bisschopswijding volgde op 20 maart 1971. Op 3 december 1983 werd mgr. Simonis de nieuwe aartsbisschop van Utrecht en daarmee de 69ste opvolger van Sint Willibrord. Op 25 mei 1985 creëerde paus Johannes Paulus II aartsbisschop Simonis tot kardinaal. Op 26 januari 2008 ging hij met emeritaat.


Biografie Adrianus kardinaal Simonis

Jeugd:
Adrianus Johannes Simonis werd geboren op 26 november 1931 te Lisse. Hij was de oudste zoon in een tandartsgezin van 11 kinderen. In 1945 ging hij naar het kleinseminarie Hageveld van het bisdom Haarlem in Heemstede. Zes jaar later begon hij de priesteropleiding op het grootseminarie Warmond. Na twee jaar als parochiepriester te hebben gewerkt, kreeg Simonis een studieopdracht in Rome.

Wijdingen:
Diakenwijding:
22 september 1956 door bisschop Huibers van Haarlem, in de kapel van Grootseminarie Warmond
Priesterwijding:
15 juni 1957 door mgr. Jansen, de eerste bisschop van Rotterdam, in de kathedrale kerk van St. Laurentius aan de Westzeedijk te Rotterdam
Bisschopswijding:
20 maart 1971 door kardinaal Alfrink en de overige residerende bisschoppen van Nederland in de kathedrale kerk van de HH. Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan te Rotterdam

Kerkelijke loopbaan:
Na zijn priesterwijding werd Simonis door bisschop M. Jansen benoemd tot kapelaan van de parochie St. Victor in Waddinxveen. Een jaar later volgde zijn benoeming tot kapelaan van de parochie HH. Martelaren van Gorinchem te Rotterdam. Van 1959 tot 1966 studeerde hij in Rome Bijbelwetenschappen, eerst aan de Pauselijke Universiteit St. Thomas en vervolgens aan het Pauselijk Bijbelinstituut. Hij promoveerde cum laude tot doctor in de Bijbelexegese met het proefschrift Die Hirtenrede, over Jezus als de Goede Herder in het Evangelie van Johannes. In 1966 keerde hij terug in Nederland en kreeg hij een benoeming tot kapelaan in de parochie van het Allerheiligst Sacrament in Den Haag. Ook kreeg hij een bijzondere opdracht als ziekenhuispastor in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag. Simonis werd door het episcopaat aangewezen als deelnemer aan de derde, vierde en zesde sessie van het Pastoraal Concilie (1966-1971) in Noordwijkerhout. Op voordracht van de Diocesane Pastorale Raad van het Bisdom Rotterdam werd hij in maart 1969 benoemd tot kanunnik van het Kathedraal Kapittel van Rotterdam. Na de dood van bisschop Jansen werd Adrianus Simonis op 30 december 1970 door paus Paulus VI benoemd tot de tweede bisschop van Rotterdam. De bisschopswijding vond plaats op 20 maart 1971 Rotterdam. Op 9 juli 1983 maakte paus Johannes Paulus II bekend dat hij mgr. dr. A.J. Simonis met ingang van 27 juni 1983 had benoemd tot coadjutor van de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Willebrands. Een aantal maanden later, op 3 december 1983, werd mgr. Simonis geïnstalleerd als aartsbisschop en was daarmee de 69ste opvolger van St. Willibrord. Op 25 mei 1985 creëerde de paus hem tot kardinaal van de Heilige Kerk van Rome. Daarmee was hij kardinaal-priester van de titelkerk St. Clemens in Rome. Op 14 april 2007 aanvaardde paus Benedictus XVI de ontslagaanvraag van Simonis, die in het voorafgaande kalenderjaar 75 werd. Op 11 december 2007 werd zijn opvolger bekend gemaakt: mgr. dr. W.J. Eijk, bisschop van Groningen-Leeuwarden. Op 26 januari 2008 nam mgr. Eijk bezit van de aartsdiocesane zetel en was kardinaal Simonis met emeritaat.

Bijzondere verantwoordelijkheden:
- Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie
- Lid van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het
Apostolisch Leven
- Lid van de Congregatie voor de Katholieke Vorming (Seminaries en Opleidingsinstituten)
- Lid van de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen
- Voorzitter van de Permanente Raad van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland
- Lid van de Bisschoppelijke Doctrinaire Commissie (BDC)
- Lid van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE)
- Bisschoppelijk referent voor het themaveld Pelgrims (Bedevaarten)
- Groot-Kanselier van de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit Nijmegen
- Lid van de Synoderaad

Onderscheidingen:
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau (de hoogste graad in deze civiele orde).

terug naar boven

Afscheid van onze pastoraal werker Ivan KantociNa 18 jaar gewerkt te hebben in de parochie neemt pastoraal werker Ivan Kantoci afscheid van de parochie. Hij gaat met pensioen. Hij neemt afscheid in het eucharistisch centrum H. Martinuskerk te Twello tijdens de eucharistieviering op zaterdag 12 september om 19.00 uur en op zondag 13 september om 10.00 uur.

Voor de beide vieringen is het i.v.m. de coronapandemie nodig zich maximaal 5 dagen van te voren aan te melden, bij voorkeur via meevieren.nl (Apeldoorn en Twello). Indien dit niet lukt kunt u bellen met het centraal secretariaat 0571 – 274445, H. Martinus Twello 0571-272220, 06-26365962 of 0571-276982. Voor iedere viering zijn 88 plaatsen beschikbaar.

Na de viering is er voor diegene die dat willen de mogelijkheid om op afstand en zonder een hand te geven (volgens de corona maatregelen) bij de ingang van de kerk afscheid te nemen van onze pastoraal werker Ivan Kantoci.

U bent van harte welkom.

terug naar boven

Hier kunt u reserveren


RESERVEREN VOOR DE WEEKENDVIERINGEN
Vanaf 30 juni gaan we in onze parochies werken met een reserveringssysteem, omdat er een beperkt aantal mensen worden toegelaten in de viering i.v.m. de coronamaatregelen.

1. Klik op bovenstaande link
2. U komt op de site van meevieren.nl - emmausenfranciscusenclaraparochie
3. Selecteer de kerk van uw keuze
4. Vul uw gegevens in
5. U ontvangt een bevestigingsmail
6. U dient de bevestigingsmail mee te nemen naar de kerk

Wanneer het maximale aantal plaatsen is bereikt, komt u op de wachtlijst. Ook hierover ontvangt u bericht per mail.

Reserveren is maximaal 5 dagen van te voren mogelijk.

terug naar bovenAlgemene richtlijnen voor het opstarten van de publieke vieringen

Drie maanden zijn de kerken op slot geweest, was er geen open publieke viering met de feestdagen, tijdens het weekend en door de week. Langzaam gaan de kerken weer open, maar heel voorzichtig. Deze maand zal in Loenen online de eucharistieviering te beleven zijn. En we zijn de geloofsgemeenschap in Loenen dankbaar dat we hier online toch verbonden mochten zijn met de parochianen van de Emmaus en de Franciscus en Clara. Als pastoresteam zijn we blij dat we weer met mensen in de kerk samen kunnen vieren.

Juni
In de maand juni beginnen we met het opstarten van de publieke liturgische vieringen, te beginnen met de doordeweekse vieringen in de kerk in Apeldoorn en Twello. Er mogen niet meer dan 30 mensen worden toegelaten. In eerste instantie zullen we daarom die mensen uitnodigen die vaak door de week kwamen. Maar bij dertig mensen gaat de deur dicht.

De weekendvieringen zijn in juni nog besloten publieke vieringen. Het zijn oefenvieringen waar vooral die mensen worden uitgenodigd die in Juli zullen helpen om de mensen te begeleiden, wanneer de kerk weer open is voor 100 mensen.

Protocol
Alle maatregelen gaan uit van de 1 ½ meter regel. Hygiëne, handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven, dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Wanneer u de kerk binnenkomt zal u een plaats worden aangewezen door een van de gastvrouwen/gastheren.

I.v.m. de 1 ½ meter regel is er maar voor een beperkt aantal mensen plek in de kerk. Dat betekent voor de kerken in onze Emmaüs parochie en de Franciscus en Clara parochie per viering: 100 mensen in Apeldoorn, 100 in Vaassen, 88 in Twello en 50 in Loenen.

Juli
Vanaf juli zijn in onze parochies weer open publieke weekendvieringen , maar in een viering kunnen maar een beperkt aantal worden toegelaten. In Apeldoorn kwamen in het weekend tussen de 300 en 400 mensen. In Twello tussen de 150 en de 200. U begrijpt het probleem niet iedereen kan gelijk naar de zelfde viering. Voor de viering zal gereserveerd moeten worden. Reserveren kan online, wanneer u daarvoor geen mogelijkheden heeft kunt u het parochie secretariaat bellen tijdens de openingsuren. Voor telefoonnummers zie onderaan dit artikel. Via de website en de online viering bij kerkTV Loenen hoort u hier meer over. Op dit moment kunt u nog niet reserveren voor de vieringen in juli. Wanneer wel hoort u nog.

In Augustus zullen in Apeldoorn in het weekend 3 vieringen zijn, in Twello 2 vieringen en in Loenen en Vaassen zal er dan elk weekend één viering zijn. Het weekendrooster is nu tot 6 september geroosterd. Dit rooster komt op de website en zal verschijnen in de ‘Clara’ en in ‘OpWeg’.

Zingen
Bij de vieringen zal geen koor aanwezig zijn, wel een organist en één cantor.
Tijdens de viering kan er door de mensen in de kerk niet worden meegezongen. Door te zingen blijkt dat de afstand waarop je mensen kunt besmetten beduidend groter is.

Koffie drinken
Na de viering zal er geen koffie worden gedronken.

Toiletten
In verband met hygiëne zullen toiletten gesloten zijn.

Kinderen
In de Emmaüsparochie zullen kinderwoorddiensten vanaf 5 juli opgestart worden.
In de Franciscus en Clara parochie zal na de zomer gekeken worden hoe er voor kinderen binnen de regels weer een programma gemaakt kan worden.

Veiligheid
We starten langzaam op. Ook wij hebben dit nog nooit zo meegemaakt en proberen uw kerk zo veilig mogelijk te houden met de intentie dat wij zo verantwoordelijk mogelijk samen kunnen vieren.

Het coronavirus geeft veel beperkingen in hoe we in de samenleving met elkaar omgaan, dat geldt ook voor samen kerk zijn. Er valt veel te regelen. We vragen uw begrip, ook als het wat anders loopt dan we hadden gedacht. Reserveren om naar de kerk te gaan, de handen desinfecteren aan het begin van de viering en later, wanneer u de communie wil gaan ontvangen, nog een keer. Naar een plaats worden gewezen, niet mee kunnen zingen, geen koffie na de viering, de wc op slot, priesters met beschermingskappen, het blijven merkwaardige regels wanneer je een gastvrije kerk wil zijn. Maar we doen dit uit veiligheid voor u, uw dierbaren en voor ons zelf. Zodat we samen verantwoordelijk kerk kunnen zijn en elkaar weer mogen ontmoeten. Ook al is het met afstand.

Dank u wel.
pastoor Hans Hermens
pastoraal team

telefonisch reserveren:
centraal secretariaat 0571 274445
H. Martinus Twello 0571 272220
H. Antonius Abt Loenen 0313 653767
H. Martinus Vaassen 0578 575817 of 0578 572352


terug naar boven

Vacature secretaris parochiebestuur

Beste Parochianen,

Vorig jaar augustus zijn wij gestart als parochiebestuur voor de samenwerkende parochies Emmaüs en HH Franciscus en Clara. Het parochiebestuur bestaat op dit moment uit:

Pastoor Hans Hermens (voorzitter)
Maarten Heere (vice-voorzitter)
Ferry Leeflang (secretaris)
Eric Krukkert (penningmeester)
Trees Hendriks-Ganzevles
Berry van den Hout
Harrie Huis in ‘t Veld

Helaas ontstaat, door de aanstaande verhuizing van Ferry Leeflang, een vacature voor de functie van secretaris. Wij roepen hierbij enthousiaste en betrokken parochianen op om te kijken of zij zichzelf (of anderen, fijn als u hen daar dan op attent maakt) herkennen in het onderstaande profiel. Bij vragen of mogelijke interesse bent u van harte welkom om contact op te nemen!

Functieprofiel secretaris parochiebestuur (v/m)

De taak van de secretaris
Zij/hij draagt onder meer zorg voor: de uitnodiging en agenda van de parochie bestuursvergadering, inkomende en uitgaande post en archivering van alle bestuur stukken en correspondentie. Hierin wordt de secretaris volop ondersteund door de secretaresse van het parochiebestuur, die de dagelijkse gang van zaken verzorgt.
Tevens zal de secretaris de externe communicatie verzorgen en samen met de vice-voorzitter namens de parochie als woordvoerder optreden in overleg of onderhandeling met andere kerkelijke en burgerlijke instanties.
Als lid van het parochiebestuur levert de secretaris ook zijn of haar bijdrage bij het vormgeven van beleid en bewaken van uitvoering hiervan.

Het profiel van de secretaris

Wij zoeken een vrouw of man, die:
• zich betrokken voelt bij onze parochie
• bestuurlijke ervaring heeft
• beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden
• proactief en gedreven is om een bijdrage te leveren als lid van het parochiestuur en belangen weet te verbinden.
Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

De benoeming van leden van het parochiebestuur gebeurt door de Aartsbisschop. Deze stelt enkele aanvullende voorwaarden voor de benoeming. Bij een nadere kennismaking zullen deze worden toegelicht.

Bent u de persoon, die wij zoeken?
Neem dan contact op met Maarten Heere (maarten.heere@gmail.com ) of Pastoor Hans Hermens hermensh@hotmail.com / 0571-273160

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie