Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWSVanaf 16 januari wordt de kinderdienst in de Onze Lieve Vrouwekerk op de zondagochtenden weer hervat.
Kinderen kunnen bij het tuinhek (hoofdstraat) zich melden bij de begeleider van de kinderdienst.
Voor de kinderen hoeft niet gereserveerd te worden.

terug naar boven

Wijzigingen t.a.v. maatregelen corona

Het Bisdom heeft de volgende maatregelen met ingang van vandaag aangekondigd:
- Alle kerstvieringen op kerstavond zijn online zonder aanwezigheid van kerkgangers.
- Alle vieringen op de dag (1e en 2e kerstdag, zondagsvieringen en viering door de week) wordt beperkt tot 50 kerkgangers.
- Zaterdagvieringen blijven vervallen.
- Reserveren is verplicht. Dit kan via de website van Emmaüsparochie of Franciscus en Clara parochie of via meevieren.nl
- Het aantal zangers van een koor wordt beperkt tot 4 personen.
- Zolang de schoolsluiting van kracht is zal er ook geen kinderwoorddienst of andere kinderactiviteiten (communie, vormsel, bijbelles) plaatsvinden. (Dus i.i.g. geen kinderdienst op 25 dec, 2 en 9 januari)

De jaarlijkse openstelling in Twello tussen Kerst en Nieuwjaar gaat, i.v.m. de enorme toeloop, niet door.
De aangekondigde vredesactiviteit en Thomas viering op 1 januari in Apeldoorn komt te vervallen.

De OL Vrouwekerk in Apeldoorn is op 22, 23,24 december open om bij de kerststal een kaarsje te branden van 13.00-16.00 uur.
Voor kinderen is het kerstverhaal te zien en te lezen in de kerk en ligt er een knutsel om mee te nemen voor thuis.

Op 2 januari, wanneer de Drie Koningen vieren, is er in H. Martinuskerk Twello weer open deur.

terug naar boven

PRACHTIGE KERSTSTALOok dit jaar staat er weer een prachtige Kerststal in de Martinus kerk Duistervoorde. Een vast team van enthousiaste kerststal bouwers is dagen lang druk geweest om er iets moois van te maken , en dat is helemaal gelukt !!

Er staan veel grote kerst dennen , geleverd door de Fam. Wijtten , om de echte kerst sfeer te brengen !

Hoveniersbedrijf Ter Riele uit Klarenbeek heeft de houtsnippers gesponsord en Bessel Nijkamp bloemen het mos en de bloemen en planten geleverd !!
De Koepel heeft de podiumdelen beschikbaar gesteld.

Allemaal ingrediënten om een mooie kerststal neer te zetten !!
Helaas vanwege de huidige corona ontwikkelingen is het kerststalbezoek voor de gehele periode gecanceld.

Wel is de kerststal online te zien op de website van de Franciscus en Clara, onder Kerk TV. Twello en op Kerstdienstgemist.nl Martinus kerk Duistervoorde-Twello !

De kerststal bouwers wensen allen , hele fijne Feestdagen !!!


De bouwers v.l.n.r. staand: Jos Sluiter, Ton Maathuis, René Teelen, Hans Clemenkowff
Onder: Louis Maathuis, Antoon Haagen.


terug naar bovenKERSTMIS, DE GEBOORTE EN KOMST VAN JEZUS OP AARDE, HET LICHT IN DE WERELD

Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland


Broeders en zusters,

Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. “Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw” (Galaten 4:4a). God kwam naar ons toe om ons menselijk leven te delen in het Kind Jezus Christus. Ook nu vieren we dat Christus onder ons komt als onze Redder. Met Kerstmis wil Hij ook geboren worden in ons hart.

In het bijzonder Maria en ook Jozef staan open voor God in hun leven. Dat verandert hun leven en onze levens. De geboorte van Jezus Christus in Bethlehem betekent de overwinning van licht op duisternis, liefde op haat, vreugde op verdriet, hoop op wanhoop en vrede op geweld. De geboorte van het Kind brengt licht in onze wereld en in onze harten. “Het volk dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien” (Jesaja 9:2-5).

Ook tijdens het komende Kerstfeest moeten we rekening houden met coronamaatregelen. Daardoor kunnen we de Kerstdagen niet vieren zoals voorheen met grote feesten, concerten en markten. Wel kunnen we daardoor aandacht geven aan de volle betekenis van Kerstmis: de komst van Christus in ons leven en in de wereld. “Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer” (Lucas 2:11).

Tussen de donkere wolken van de coronapandemie is er licht. We zien dat overal om ons heen. Tijdens de pandemie staan mensen op om anderen te helpen. Ze kunnen zo getuigen van Christus’ licht, liefde en vrede, zoals de engelen in de Kerstnacht: “Eer aan God in den Hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lucas 2:14).

Met Kerstmis worden we opnieuw opgeroepen Gods licht en de liefde die in Christus tot ons zijn gekomen met andere mensen te delen. Licht en liefde inspireren ons solidair te zijn met hen die door ziekte, geloofsvervolging, verdriet om overleden dierbaren of economische schade als gevolg van het coronavirus zijn getroffen en in angst, onzekerheid en eenzaamheid leven. Christus is mens geworden om ons daarvan te bevrijden door Zijn kruisdood en verrijzenis. En wij zijn Zijn handen en voeten in deze wereld.

Paus Franciscus roept ons in zijn encycliek Laudato Si' (Rome, 24 mei 2015) op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en om de situatie van hen die in armoede leven te verbeteren. Ook daar herinnert de ster die schijnt boven Bethlehem ons op-nieuw aan. “Wat hebt gij voor de minsten der Mijnen gedaan?” (Matheus 25; 31-46).

We denken aan de inzet van beleidsmakers en wetenschappers, maar ook met het oog op de komende feestdagen aan de hulpdiensten en de mensen die werken in de zorg. Zij zetten zich in voor onze veiligheid en gezondheid. Het is daarom pijnlijk en stuitend dat zij tegenwerking ondervinden.

Zorg betonen ook gelovigen die zich in parochies bekommeren om het welzijn van eenzamen, zieken alsook vluchtelingen, geïnspireerd door het Kerstkind voor wie geen plaats was in de herberg. Wij hebben grote waardering voor de velen binnen en buiten de geloofsgemeenschap die zich inzetten voor een menswaardige opvang van mensen in nood. We denken ook aan de vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa en degenen die zich daar iedere dag onvermoeid inspannen voor hen. Ze brengen verbondenheid tussen mensen van verschillende godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen.

Wees verbonden met mensen in vreugde en verdriet. Uit de ontmoeting met Christus en de ontmoeting met elkaar in liefde en vrede doen we kracht op om licht in het leven van elkaar en alledag te brengen en te zoeken. Net zoals de Wijzen uit het Oosten ofwel de Drie Koningen die op zoek gingen naar ‘het licht van de wereld’.

Kerstmis is een tijd van vreugde. We weten dat God ons nooit in de steek laat. Hij wijst ons in Jezus de weg naar echte menselijkheid. Hij laat ons onze eigen waardigheid en die van elkaar zien. Hij geeft vrede. Met die boodschap gaan we samen op weg.

In 2023 vergaderen de bisschoppen in Rome over de synodale Kerk, een Kerk die ‘samen op weg’ is bij de verkondiging van de Blijde Boodschap. Met het oog op deze synode vragen we gelovigen in parochies en elders met elkaar na te denken over hoe we samen op weg zijn, hoe we daarin kunnen groeien en hoe we daar de Heilige Geest aan het werk zien.

Vier Kerstmis! De website www.vierkerstmis.nl helpt u daarbij.

Wij wensen u en onszelf toe dat wij, net zoals Maria en Jozef, open kunnen staan voor God in ons leven. Wij zullen dan het licht van Christus met Kerstmis zien, het licht dat we nodig hebben in de duisternis. Dan zal het Kerstkind ook zelf in ons hart geboren worden. Vanuit die overtuiging wensen wij u van harte een gezegend en een zalig Kerstmis toe.

De R.-K. bisschoppen van Nederland
Utrecht, december 2021

terug naar boven

Uitbreiding coronamaatregelen: geen vieringen na 17 uur, ook niet met KerstmisDe Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronaviruspandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis. Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen.

U leest meer over de nieuwe coronamaatregelen in dit websitebericht: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-geen-vieringen-na-17-uur-ook-niet-met-kerstmis/


terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

ANDERHALVE METER MAATREGEL

Het oplopend aantal besmettingen dwingt ons er helaas toe om de maatregelen ter voorkoming van besmetting aan te scherpen.

De anderhalve meter maatregel komt ook in de kerk weer terug. Dat betekent voor de kerken Twello, Vaassen en Loenen dat er een maximum aantal kerkgangers worden toegelaten van 90 in Twello, 100 in Vaassen en 50 in Loenen.
Uit ervaring blijkt dat in deze kerken het aantal toegestane kerkgangers niet wordt overschreden. Dit betekent dat er voorlopig nog niet vooraf gereserveerd hoeft te worden.

Aan de gastvrouwen/-heren wordt gevraagd de kerkgangers dringend te vragen om plaats te nemen op de gemarkeerde plaatsen, zodat de afstand van 1 ½ meter onderling gewaarborgd blijft

Voor de viering in Apeldoorn op zaterdag om 16.30 uur gelden dezelfde maatregelen als in de kerken van Twello, Vaassen en Loenen.
Aan de gastvrouwen/-heren wordt gevraagd de kerkgangers dringend te vragen om plaats te nemen op de gemarkeerde plaatsen, zodat de afstand van 1 ½ meter onderling gewaarborgd blijft

Voor de viering in Apeldoorn op zondag om 11.00 uur wordt het aantal kerkgangers van 100 fors overschreden.
Daarom kunnen wij niet anders dan dat voor deze viering weer gereserveerd moet worden vanaf zondag 21 november.
Reserveren kan weer via de website van de parochie of telefonisch via het secretariaat.

De verdere maatregelen zoals mondkapje bij binnenkomst en weggaan, handen desinfecteren bij binnenkomst, bij klachten thuisblijven, blijven natuurlijk van kracht.

Aan de locatieraden het verzoek om de gastvrouw/-heer te instrueren voor het ontvangst van de kerkgangers.

Voor de maatregelen m.b.t. koorrepetities, zie ook onderstaande mail van het Bisdom:

1. Bij klachten, ook als u gevaccineerd bent, blijf thuis!
2. Geef elkaar de ruimte, opstelling in zigzag formatie en op 1 ½ meter afstand
3. Mondkapje bij binnenkomst en weggaan
4. Het aantal koorleden dat past in de ruimte bij 1 ½ meter afstand
5. Bij repetities buiten de kerk dient u de regels van de koorrepetities van de overheid aan te houden

Beste vrijwilligers en parochianen, namens het pastoraal team en parochiebestuur hebben we weer een vervelende boodschap door te geven.
Ook wij als pastoraal team en parochiebestuur zijn zwaar teleurgesteld dat we na de versoepelingen weer terug moeten naar deze maatregelen.
Met de feestdagen in zicht stemt ons dat ook tot zorg.
Toch leggen we ons deze maatregelen weer op uit zorg voor elkaar. We vragen hiervoor uw begrip en medewerking en we geloven en vertrouwen dat er weer betere tijden komen.


Hartelijke groet,
namens pastoraal team en parochiebestuur

pastoor Hans Hermens

terug naar bovenBisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.

Meer informatie treft u aan op de website van het Aartsbisdom Utrecht: https://www.aartsbisdom.nl/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in/

terug naar boven

Dag van het Jodendom

Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de volgende twee lezingen:

Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap
Door: Dr. Leo Mock, docent Jodendom aan de Universiteit van Tilburg (TST)

Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd
Door: Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST)

Datum: zondag 23 januari 2022
Plaats: H. Apostel Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 te Utrecht
Aanvang: 15.00 uur

De bijeenkomst is gratis bij te wonen.

Gelieve u op te geven bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht:
receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 - 12.30 uur of 14.00 - 16.30 uur)

Van harte welkom!
Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter

terug naar boven

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Door de oplopende cijfers van besmetting door het corona virus worden de maatregelen weer aangescherpt.

Vanaf komend weekend is het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes verplicht gesteld door de overheid.
Daarom vragen wij aan iedereen die de kerk binnenkomt en bij het weggaan een mondkapje te dragen.
Geef elkaar zoveel mogelijk de ruimte.
Als u klachten heeft, ook als u gevaccineerd bent, blijft thuis!
Koffiedrinken na de viering is helaas vanaf komend weekend niet meer mogelijk.

Het aantal bezoekers bij uitvaarten beperken om elkaar zoveel mogelijk ruimte te geven en te voorkomen dat de kerk bij een uitvaart helemaal vol zit.
Als richtlijnen denken we aan:
Apeldoorn 150, Twello 120, Vaassen 120, Loenen 75

Voor onze koren vragen wij aan ieder lid rekening te houden met het volgende:

1. Bij klachten, ook als u gevaccineerd bent, blijf thuis!
2. Geef elkaar de ruimte, opstelling in zigzag formatie en op 1 ½ meter afstand
3. Mondkapje bij binnenkomst en weggaan
4. Het aantal koorleden dat past in de ruimte bij 1 ½ meter afstand

Aan ons allen wordt gevraagd gedurende deze coronacrisis zo flexibel mogelijk te zijn om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Daarin dragen we tenslotte allemaal onze verantwoordelijkheid.

De maatregelen die we moeten treffen zijn afhankelijk van de coronacijfers en wat de overheid en het bisdom ons oplegt.
We vertrouwen erop dat ze dit doen met het oog op ons aller welzijn.
De maatregelen kunnen daarom per week verschillen.

Pastoraal team en parochiebestuur

terug naar boven

Leerhuis parochies Emmaüs en HH. Franciscus en Clara

In de afgelopen maanden heeft u al een aantal keer kunnen lezen over het Leerhuis, waarmee we in onze parochies de verbondenheid met elkaar en met God willen laten groeien en versterken. Op dit moment zijn er twee groepen bezig met de basiscursus (de algemene geloofsbijeenkomsten): de doorgestarte pilotgroep, die eind 2020 noodgedwongen moest stoppen door Corona en een nieuwe groep. De nieuwe groep bestaat uit 16 enthousiaste deelnemers, een gemêleerd gezelschap qua leeftijd en culturele achtergrond. In een volgende OpWeg en Clara laten we hen graag aan het woord om te vertellen over hun ervaringen met de basiscursus. We hopen dat hierdoor weer een nieuwe groep parochianen geïnspireerd wordt en zich aanmeldt voor de cursus die begin 2022 zal starten.

Samen met het pastorale team zijn we ook aan het nadenken over nieuwe activiteiten binnen het Leerhuis. We denken bijvoorbeeld aan het opleiden van mensen voor het begeleiden van uitvaarten en voor het voorgaan in woord- en communievieringen. Maar ook het organiseren van eenmalige bijeenkomsten rondom een bepaald thema of een lezing behoort tot de mogelijkheden. Mocht u suggesties, ideeën of wensen hebben op dit gebied, dan houden we ons van harte aanbevolen.

Tenslotte zijn we aan het onderzoeken hoe we de informatie over het Leerhuis via de websites van de parochies Emmaüs en HH. Franciscus en Clara beter toegankelijk kunnen maken.

Wanneer u vragen, ideeën of wensen heeft over het Leerhuis, kunt u terecht bij het pastorale team (bereikbaar via het secretariaat (0571-274445) op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via secretariaat@franciscusenclara.com). Als u zich wilt opgeven voor de basiscursus, die begin 2022 start, dan kan dat telefonisch (055-526 65 00) of via e-mail (emmaus@rkapeldoorn.nl).

Achter in de kerken liggen folders met nadere informatie over de basiscursus. U wordt van harte uitgenodigd om deze mee te nemen.

Dori-Anne Aalbers en Gerard Disberg, ondersteuners Leerhuis

terug naar boven

Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochieHieronder vindt u het Samenvoegingsdecreet en de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

Binnen een termijn van 10 nuttige dagen na de betekening van dit decreet, vanaf 18 november t/m 27 november, kan aan de bisschop schriftelijk per aangetekende brief een verzoek om herroeping of verbetering van dit decreet worden gedaan.

Na 27 november wordt het decreet onherroepelijk.

In het weekend van Christus Koning, 21/22 november, zal er een mededeling in de weekendviering worden gedaan.

Zie hier voor Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochie.

Zie hier voor de index inventarisatie van de nieuwe parochie Sint Franciscus.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie