Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

De nieuwe Clara is er!


terug naar boven

VERTREK PASTOOR HANS HERMENSIn ons bisdom vinden weer verplaatsingen van pastores plaats. Dat betekent dat pastoor Hermens door onze Aartsbisschop per 1 november a.s. is benoemd tot pastoor van de H. Pancratiusparochie in Tubbergen e.o.

Hij zal dan ook de Sint Franciscusparochie gaan verlaten. In de eucharistische centra Apeldoorn en Twello zal pastoor Hermens afscheid nemen tijdens de weekendviering eind oktober.

Over het hoe en wanneer later meer.

Op 2 november zal hij nog wel, volgens het rooster, samen met de uitvaartvrijwilligers in Twello, voorgaan in de Allerzielenviering.

Op dit moment is de benoemingscommissie bezig om op korte termijn het pastoorsambt voor de Sint Franciscusparochie op te vullen, zodat onze Aartsbisschop een nieuwe pastoor kan benoemen voor de Sint Franciscus parochie.

Wij hopen u hierover binnenkort verder te kunnen informeren.

terug naar boven

BOODSCHAP PAUS FRANCISCUS
VOOR DE WERELDDAG VOOR MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN – 25 september 2022.
Zie hier de boodschap.

terug naar boven

Sint FranciscusdagZondag 2 oktober vieren we de Sint Franciscusdag in de Onze Lieve Vrouwe kerk.
De viering begint om 10.30 uur en is voor alle parochianen van de hele Sint Franciscusparochie.
Uit diverse koren zullen mensen een groot Franciscuskoor vormen onder leiding van Fons Kronenberg.
Kinderen worden uitgenodigd om hun dierenknuffel mee te nemen en zich te verzamelen in de parochietuin voor aanvang van de viering.
In processie zullen we dan de kerk betreden en het beeld van de heilige Franciscus naar binnen dragen om het een mooie plek in de kerk te geven.
Na de viering willen we elkaar ontmoeten in het portaal en op het plein om samen te eten.
Hiervoor willen we u vragen eten mee te nemen om met elkaar te delen.
Het meegebrachte eten kan voorafgaand aan de viering bij het voorportaal worden ingeleverd.
Voor de kinderen zijn er broodjes knakworst in het parochiehuis en is daar een kinderprogramma.

Het pastoraal team

terug naar boven

Pastor Sebastian terug uit India.Na een afwezigheid van bijna 1 ½ jaar zijn we blij om pastor Sebastian weer in ons midden welkom te heten.
Tot op heden is pastor Sebastian lid van de congregatie van Missionarissen van Sint Franciscus van Sales.
Binnenkort zal hij als priester van ons Aartsbisdom worden geïncarneerd door onze aartsbisschop Kardinaal Eijk.
In de week van 30 augustus komt pastor Sebastian terug naar Nederland.
Het huis en auto staan voor hem klaar.
En vanaf het weekend van 3 september zal hij weer met het liturgisch rooster meedraaien.
Wij wensen pastor Sebastian Gods rijkste zegen bij het werk in onze Sint Franciscus parochie.
Dat hij zich weer snel bij ons thuis mag voelen.

Namens parochiebestuur en pastoraal team
pastoor Hans Hermens

terug naar boven

Nieuwe priester-directeur voor Radio Maria Nederland: Pieter ZimmermannMet grote dankbaarheid en vreugde deelt Radio Maria Nederland mee dat Pieter Zimmermann vanaf 1 september 2022 de nieuwe priester-directeur zal zijn.

Pieter Zimmermann: “De Heer en Maria hebben ons een prachtige missie toevertrouwd, namelijk om hun liefde ook via de Radio te verspreiden. Ik bid dat we geïnspireerd door Gods heilige Geest deze missie samen waar kunnen maken!”
De aanstelling tot priester-directeur is mogelijk gemaakt door mgr. De Korte van Bisdom ’s-Hertogenbosch, die positief heeft gereageerd op een verzoek van de Wereldfamilie van Radio Maria. De priester-directeur is, zoals bij alle Radio Maria stations, een priester die leiding geeft aan het team van medewerkers en vrijwilligers. De bisschop heeft Pieter Zimmermann, naast zijn benoeming tot waarnemend pastoor voor de parochie H. Franciscus en H. Clara te Druten, vrijstelling verleend om werkzaamheden voor Radio Maria te verrichten.
Pastoor Pieter Zimmermann is geen onbekende voor Radio Maria. Eerder zond Radio Maria wekelijks de Eucharistieviering uit vanuit de parochie in Sint-Michielsgestel waar hij indertijd kapelaan was. Het afgelopen seizoen verzorgde pastoor Zimmermann wekelijks de podcast Zuiderlicht, waarin hij zijn licht werpt op zaken in Kerk en wereld. En hij werkte mee aan diverse radioretraites en lezingen voor Radio Maria. Pastoor Zimmermann heeft een grote liefde tot Maria. Zo organiseerde hij de afgelopen twee jaar, o.a. met Radio Maria, de Rosary Rally, een jaarlijks internationaal evenement rondom de rozenkrans.
De benoeming in de parochie alsook zijn functie als priester-directeur van Radio Maria gaat in per 1 september 2022. Het team van medewerkers en vrijwilligers verwelkomt de nieuwe priester-directeur vol vertrouwen en enthousiasme. De eerste maanden zal pastoor Zimmermann Radio Maria met name van binnenuit leren kennen. Vanaf september, als de nieuwe programmering van start gaat, zal Pieter Zimmermann geregeld bij Radio Maria Nederland te beluisteren zijn.
Als de Heer de woning niet bouwt, werken de bouwers vergeefs.
Als de Heer de stad niet beschermt, waken de wachters vergeefs. (Ps. 127)

Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, 7 dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (website en de RM-app). Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan 85 Radio Maria stations (in 78 landen) wereldwijd.

terug naar boven

De nieuwe Clara is er!terug naar bovenBrief aan Katholieke gezinnen

Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Op zondag 26 juni is dit Jaar van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk een brief aan de katholieke gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk.

Zie hier de brief.

terug naar bovenHet financieel overzicht Franciscus parochie

In het financieel overzicht wordt inzage gegeven in de lasten en baten van de nieuwe parochie over het jaar 2021. De resultaten van 2020 van de voorgaande parochies zijn omwille van de vergelijking samengevoegd. Tevens is de begroting voor het lopend boekjaar weergegeven.

Zie hier voor het financieel overzicht van Sint Franciscus parochie.

terug naar boven
De parochie Sint Franciscus in het Aartsbisdom Utrecht zoekt op korte termijn een

enthousiaste projectmedewerk(st)er
opbouw catechese, pastoraat en diaconie

op projectbasis voor de duur van vijf jaar en voor 32 uur per week.

De Sint Franciscus parochie
De Sint Franciscus parochie is een net gefuseerde parochie, ontstaan uit de Emmaüsparochie (Apeldoorn) en de parochie HH. Franciscus en Clara (o.a. Twello, Loenen en Vaassen). De Sint Franciscus parochie bestaat uit plattelandsgemeenten en een stedelijke kern. Het pastoraal team omvat naast de pastoor een priester, een diaken en een projectmedewerkster kind & Kerk.

Het opbouwwerk zal zich vooral concentreren rond het eucharistisch centrum, de Onze-Lieve- Vrouwekerk te Apeldoorn, en in beperkte mate in Twello, Vaassen en Loenen.
De Apeldoornse geloofsgemeenschap kent vele nieuwe Nederlanders onder haar parochianen.

Taken:
- structuur opbouwen in de parochie waarbij vrijwilligers worden toegerust om pastorale nabijheid te realiseren in de geloofsgemeenschap;
- diaconale tak van het leerhuis in samenwerking met het pastoraal team verder ontwikkelen;
- opzetten, toerusten en het versterken van bezoekgroepen;
- vrijwilligers begeleiden bij het voorgaan in uitvaarten;
- meewerken aan gezinszondagen en mede activiteiten ontwikkelen voor na de zondagsviering;
- meehelpen bij het werven van geschikte vrijwilligers.

U krijgt een zending van de aartsbisschop van Utrecht en daarmee werkt u samen met het pastoraal team onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor.

Functie-eisen:
Wij verwachten dat u:
- praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
- minimaal in het bezit bent van een bachelor van de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht (TST) of van de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing te Utrecht (FHTL);
- communicatief vaardig bent en vooral in staat bent mensen te enthousiasmeren en te verbinden;
- vertrouwd bent met het actief gebruik van sociale media ter ondersteuning van uw werkzaamheden
- op de aan u toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken, in hartelijke samenwerking met de collega’s van het pastoraal team en de vrijwilligers;
- in het bezit bent van een rijbewijs B.

Wij bieden:
- collegiale ondersteuning door de leden van het pastoraal team;
- verschillende parochiële werkgroepen als bedding voor de werkzaamheden;
- een projectaanstelling voor vijf jaar met een proeftijd van 2 maanden en een werkweek van 32 uur;
- salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen van het Aartsbisdom Utrecht.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen vóór 1 september a.s. te worden gericht aan:

Parochie Sint Franciscus
t.a.v. pastoor drs. J.H.T.P.M. Hermens
Kerklaan 18
7391 AN Twello

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met pastoor Hermens: 0571 274445 of secretariaat@franciscusenclara.com

terug naar boven

Zangdag Aartsbisdom 2022
Op zaterdag 8 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij de Bonifatiusmis centraal. Tijdens deze studiedag, waar vele zangers elkaar zullen ontmoeten, zal worden ingegaan op de betekenis van vaste misgezangen, en de functie die deze in de liturgieviering hebben. Vooral ook voor jeugd- en jongerenkoren is dit goed nieuws.

Tijdens deze studiedag zal een aantal gastzangers, die deze mis al langere tijd in hun repertoire hebben, ondersteunen om de repetitiesessies wat vlotter te laten verlopen. Onder leiding van professionele musici zal gewerkt worden in o.a. partijrepetities. Aan het einde van de studiedag zal het geheel worden gepresenteerd.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur. De kosten bedrage € 25,- per deelnemend koor, en € 5,- bij individuele zangers.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl


terug naar boven

SINT FRANCISCUS PAROCHIE

Het decreet van de bisschop tot oprichting van de Sint Franciscusparochie is definitief geworden.

Vanaf nu zijn we Sint Franciscus parochie door de samenvoeging van de parochies Emmaus te Apeldoorn en de HH. Franciscus en Clara.

Op het decreet was destijds bezwaarschrift ingediend. Dit is formeel afgehandeld. Daardoor is het decreet definitief geworden.

Zie hier voor Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochie.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie