Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

UITNODIGING SLOTVIERING H. GEESTKERK EERBEEKOp zondag 4 december zal er voor de laatste keer een eucharistie viering worden gehouden. De viering heeft als thema: "Draagt goede vruchten''. Het wordt een sobere viering die recht doet aan de gevoelens en de beleving rond de sluiting van onze kerk. Aanvang is om 10.00 uur.

De viering is in samenspraak met de locatieraad, pastoraatsgroep en pastoraal team tot stand gekomen. Aan het einde van de H. Mis zal de kerk aan de eredienst worden onttrokken. Deze plechtigheden worden muzikaal begeleid en omlijst door ons koor Con Spirito.

Na deze plechtigheden is er in het Pater Dekkerhuis gelegenheid om een kopje koffie te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen.

Er wordt een periode van ruim vijftig jaar kerkbeleving in Eerbeek afge-sloten. Ondanks de bezwaren van de Eerbeekse parochianen heeft het parochiebestuur geen andere mogelijkheden gezien dan sluiting van onze H. Geestkerk.
Er is nu een moment gekomen om niet terug te kijken, maar onze blik naar de toekomst te richten.

We mogen ons gelukkig prijzen dat de stichting Pater Dekker de kerk heeft gekocht, en voor onze Eerbeekse gemeenschap kan behouden.

Henk Gerritsen

terug naar boven

Begroting HH. Franciscus en Clara parochie 2017Het parochiebestuur van HH. Franciscus en Clara parochie heeft de begroting voor het jaar 2017 vastgesteld. De exploitatiebegroting en toelichting op de cijfers van de begroting 2017 kunt u hier downloaden.

terug naar boven

Nieuwe Clara!

Om te lezen klik op de icoon!


terug naar bovenOpWeg, parochieblad van Emmausparochie uit Apeldoorn publiceerde in nr. 3 van 25 november 2016 interview met pastoor Paul Daggevoorden. Het interview kunt u downloaden hier.

terug naar boven

Decreet tot onttrekking aan de eredienst van de Heilige Geestkerk te EerbeekDe Aartsbisschop heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van H. Geestkerk te Eerbeek .

De integrale tekst kunt u downloaden hier.

Verbetering of herziening van dit decreet kan worden gedaan aan de Aartsbisschop.

terug naar boven

Vanaf de eerste zondag van de Advent bidden we voortaan in Nederland en Vlaanderen de nieuwe vertaling van het Onze Vader.Vanaf de eerste zondag van de Advent bidden we voortaan in Nederland en Vlaanderen de nieuwe vertaling van het Onze Vader.
Kent u het al?

Allen:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.


Pastor:
Verlos ons, Heer, van alle kwaad,
geef genadig vrede in onze dagen,
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,
altijd vrij mogen zijn van zonde,
en beveiligd tegen alle angst en onrust,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de komst van onze Verlosser Jezus Christus.


Allen:
Want van U is het koninkrijken de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.


terug naar boven

Kloosterweekend voor jongeren van 27 t/m 29 januari 2017

Thema: Wat beweegt je?
Speuren naar Spiritualiteit
We leven in een complexe maatschappij, waarin het leven druk en hectisch is. Er wordt veel van je gevraagd en je moet overal bereikbaar zijn. Tijdens het kloosterweekend willen we onthaasten en tot rust komen. We leven mee met het ritme van het klooster waar we verblijven. Tussen de vieringen door is er ruimte voor onderlinge ontmoeting, gesprek, stilte en natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid. Tijdens deze dagen ontmoet je naast andere jongeren ook de kloosterbewoners. De begeleiding van dit weekend is in handen van vicaris Pauw en het jongerenplatform.

Het kloosterweekend vindt plaats van vrijdagavond 27 t/m zondag 29 januari 2017. Inloop op vrijdag 27 vanaf 15:30 uur. We zijn dan te gast bij de zusters trappistinnen van Koningsoord Abdij in Arnhem (Johannahoeveweg 79, 6816 VG Arnhem).

De kosten van het kloosterweekend zijn € 50, - per persoon. Dit bedrag is inclusief overnachtingen, maaltijden en deelname aan de diverse programmaonderdelen. Indien financiën je mogelijke deelname beletten, neem dan contact op met de organisatie.

Meld je snel aan want er is slechts plaats voor 16 personen. Opgave voor het kloosterweekend of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met jongerenwerkers Amanda Praseres (06-48459598) en Samuel Luz (06-28448875) of via email: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

terug naar boven

Onze parochie op bezoek bij de Paus tijdens ‘Nederlandse dag’Op dinsdag 15 november jl. hebben ongeveer 2000 Nederlandse pelgrims, waaronder ook een delegatie uit de Franciscus en Clara parochie en de Emmaüsparochie uit Apeldoorn, de Mis gevierd op de ‘Nederlandse Dag’ met bijna alle Nederlandse bisschoppen en kardinaal Eijk als hoofdcelebrant, waarna paus Franciscus hen toesprak. Hij moedigde de Nederlanders onder meer aan “om uw hart te openen en u te laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u op uw beurt werktuigen van barmhartigheid worden.”Onder de delegatieleden van de Franciscus en Clara parochie en de Emmüsparochie uit Apeldoorn bevonden zich pastoor Paul Daggenvoorde en diaken Ronald Dashorst, die samen met een groep vluchtelingen en dak- en thuislozen uit Apeldoorn en Amsterdam naar Rome waren afgereisd. De VNB (Vereniging Nederlandse Bedevaarten) heeft de reis naar Rome cadeau gegeven aan de vluchtelingen en daklozen, die opgevangen worden door de gemeenschap van Sant’Egidio, als teken van barmhartigheid aan het einde van het jaar van barmhartigheid. De vluchtelingen en de dak- en thuislozen keken hun ogen uit. Medeparochiaan uit Apeldoorn Fadi Alnaqola, zelf een Syrische vluchteling, werd tot zijn grote verrassing in de gelegenheid gesteld een kort gesprek met de Heilige Vader te hebben en hem een boekje te overhandigen. Dit betrof het boekje over de opvang van vluchtelingen in de Nederlandse bisdommen, waarop Fadi met zijn zoon op de voorkant is afgebeeld. Hij was tot tranen toe geroerd dat hij de paus kon spreken en hem de hand mocht schudden. Deze ontmoeting was te zien op tv en is in verschillende bladen vastgelegd.Op de afbeelding hierboven is de Paus te zien terwijl hij de columnist van het Katholiek Nieuwsblad Paul van Geest begroet. Op de achtergrond staat pastoor Daggenvoorde.

terug naar boven

Utrechtse pelgrims onder de indruk van paus op ‘Nederlandse Dag’Onder de circa 2.000 Nederlanders die op bedevaart zijn in Rome vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, zijn ook 200 pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht, onder hen ook medeparochianen uit de Franciscus en Clara parochie. In de Sint Pieter vierden zij op de ‘Nederlandse Dag’ (dinsdag 15 november) de Mis met bijna alle Nederlandse bisschoppen en kardinaal Eijk als hoofdcelebrant, waarna paus Franciscus hen toesprak. Op de website van het aartsbisdom is een eigen reportage van deze dag gepubliceerd.

Klik hier om het bericht over de Nederlandse Dag op de site van het aartsbisdom te lezen en de foto’s te bekijken
Klik hier voor het verslag en de foto’s van de eerste dag van deze bedevaart

Bisschoppenconferentie biedt paus overzicht vluchtelingenwerk aanBij gelegenheid van de ‘Nederlandse Dag’ hebben de Nederlandse bisschoppen paus Franciscus een overzicht aangeboden van de inzet op veel plaatsen in de Nederlandse kerkprovincie ten behoeve van vluchtelingen en vreemden. Kardinaal Eijk overhandigde dit overzicht in de vorm van een boekje aan de paus. Het overzicht van de projecten, die per bisdom zijn weergegeven, laat zien wat Nederlandse katholieken, vaak in samenwerking met andere mensen van goede wil, hebben gedaan sinds de oproep van paus Franciscus in 2015 om het hart te openen voor de toenemende stroom van vluchtelingen.

Klik hier om dit boekje te downloaden

terug naar boven

Terugkomviering Eerste CommunicantenOp zondag 6 november kwamen de Eerste Communicanten naar het eucharistisch centrum in Twello om deel te nemen aan de zogenaamde ‘Terugkomviering’. In de viering werd aandacht besteed aan H. Willibrord, de monnik die vanuit wat nu Engeland is naar ons land kwam om het Christendom te brengen. Willibrord was de eerste bisschop van Utrecht en patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. De jaarlijkse feestdag van H. Willibrord is op 7 november.

Foto’s van deze viering kunt u zien door op de foto te klikken.

terug naar boven

Parochiereis naar Kroatië – nog 4 plaatsen vrijVoor de Parochiereis naar Kroatië in het voorjaar 2018 hebben zich 46 mensen aangemeld. De werkgroep Parochiereis Kroatië heeft besloten de groep te beperken tot 50 deelnemers.

U kunt zich nog aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website hier.
Ook kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden invullen en uitprinten of het formulier ophalen op het secretariaat van de eigen locatie en invullen. Het formulier inleveren op het parochiesecretariaat aan secretaresse, mevr. Ineke Bouwmeester.

Een uitvoerige actuele informatie over de Parochiereis naar Kroatië in 2018 staat hier te lezen.

Meer info bij pastor I. Kantoci.

terug naar boven

Parochiebreed BijbelleesgroepLezen in de Bijbel.
Je vindt het mooi en het inspireert je, maar het komt er zo weinig van en soms zeggen de teksten je ook niets.
Hebben die verhalen, eeuwen geleden in een andere taal en cultuur opgeschreven, ons, mensen anno 2016, nog iets te zeggen?
Of zijn het alleen maar moeilijke en onbegrijpelijke teksten?
We komen eenmaal in de maand bij elkaar om een tekst te lezen en samen te overwegen.
U hoeft geen ervaren Bijbellezer te zijn om mee te doen.
Iedereen met belangstelling voor of nieuwsgierigheid naar de rijkdom van deze eeuwenoude geschriften is van harte welkom.
De eerste 4 bijeenkomsten lezen we teksten die gaan over “gebed in de Bijbel”.
De bijeenkomsten zijn voorbereid onder leiding van Pater Dries van den Akker, sj.
Hij zal op de eerste bijeenkomst aanwezig zijn. We lezen dan Lukas 1, 46-56 (het Magnificat)

Data:
12 september,
10 oktober,
14 november,
12 december,

Tijd:
van 19.00-21.00u

Plaats:
Pater Dekkerhuis, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek

Info en aanmelden bij:
Anneke van der Werff-Verbraak
telefonisch: 0313-785156 of 06-23247046
of per mail: avdwerffverbraak@gmail.com

Namens het pastorale team,
Ronald den Hartog, recdenhartog@gmail.com
Anneke van der Werff-Verbraak, avdwerffverbraak@gmail.com

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie